Betere ondersteuning en zorg voor Sophie, Naomi en 577.000 andere kinderen

Betere ondersteuning en zorg voor Sophie

Meer aandacht voor kinderen van ouders met psychische problemen en/of van ouders met een verslaving (KOPP/KOV, voorheen KOPP/KVO). Maar vooral ook betere ondersteuning, hulp en zorg voor de 577.000 minderjarige kinderen die hier jaarlijks mee te maken hebben. Dat is het doel van de nieuwe website www.koppkvo.nl en van de presentatie van de resultaten van de ‘Rondgang in de praktijk’, beide in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gemeenten zouden vaker de regierol moeten pakken om de samenwerking op regionaal en lokaal niveau beter te stroomlijnen.

De website www.koppkvo.nl is bedoeld voor gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en naasten, en is officieel gelanceerd tijdens de studiemiddag op 14 februari ‘Sophie, Naomi en vele anderen’. Naast de vertoning van twee indringende documentaires over Sophie en Naomi, zijn hier ook de resultaten gepresenteerd van de ‘Rondgang in de praktijk’.

Conclusies en aanbevelingen op basis van de rondgang

In 2016 zijn vijf regiobijeenkomsten georganiseerd en zijn interviews gehouden met zorginkopers of beleidsmakers van elf gemeenten/regio’s en vier grote zorgverzekeraars. Uit deze rondgang in de praktijk blijkt onder meer dat veel gemeenten de KOPP/KOV-doelgroep nog niet hebben opgenomen in lokaal beleid en de KOPP-Richtlijn voor de jeugdhulp nog weinig wordt toegepast. Bij veel professionals zoals huisartsen en wijkteams staat deze groep kinderen niet op het netvlies. En waar dit wel zo is, bestaat er vaak handelingsverlegenheid.

Website voor gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en naasten

Via de site www.koppkvo.nl kunnen alle betrokken partijen actuele informatie vinden over feiten en cijfers, effectieve hulp, financiering en samenwerking die helpen bij het vormgeven van goede zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen. Ook is er een toolbox en worden succesverhalen gedeeld. Naast gemeenten, zorgverzekeraars en zorgprofessionals, kunnen ook ouders en naasten er relevante informatie vinden. De handreiking is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Feiten en cijfers over KOPP/KOV

Nederland telt op jaarbasis 577.000 minderjarige kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Deze kinderen lopen bijna drie keer zoveel kans een psychische stoornis te ontwikkelen in hun leven dan kinderen van wie de ouders geen psychische stoornis of verslaving hebben. Bij het verhoogde risico spelen naast erfelijkheid ook beïnvloedbare factoren een rol, zoals coping van de kinderen, sociaal netwerk en verminderde opvoedcompetenties van ouders. Dat zijn aangrijpingspunten voor effectieve preventie en zorg. Gezien het grote aantal kinderen en het aanzienlijke risico van ontwikkelen van een stoornis op latere leeftijd, is preventie en zorg door gemeenten en alle andere betrokkenen zoals scholen, wijkteams en huisartsen van groot belang.

Lees in de bijlage het rapport KOPP/KOV. Resultaten van een Rondgang in de Uitvoeringspraktijk van preventie, zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van ouders met een verslaving (KOV).

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)