• Zoek
  • NL / EN

Vijf aanknopingspunten voor preventie van uitgaandrugs

Het gebruik van drugs door jongeren wordt beïnvloed door tal van maatschappelijke, sociale, culturele en economische factoren. Dat betekent dat drugsgebruik door de jaren heen verandert en dat de preventiestrategie moet inspelen op die veranderingen. In De strategische verkenning uitgaansdrugs analyseert het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van VWS de factoren die het gebruik van uitgaansdrugs beïnvloeden en worden vijf denkrichtingen voor preventie beschreven.

Vraag

Wat is vanuit het oogpunt van de volksgezondheid de beste manier om het gebruik van uitgaansdrugs terug te dringen?

Aanpak

De wetenschappelijke kennis over de aanpak van uitgaansdrugs is nog beperkt en betreft meestal losse interventies die zijn onderzocht in landen met een ander drugsbeleid dan in Nederland. Daarom is naast een literatuurverkenning kwalitatief onderzoek gedaan. Er zijn focusgroepgesprekken gevoerd met ruim 20 jongeren en 32 experts. Daarmee werden kenmerken van de huidige jeugd- en jongerencultuur in kaart gebracht die (mogelijk) verband houden met drugsgebruik.

Op basis van de literatuur en de gesprekken konden ontwikkelingen in het gebruik van uitgaansdrugs beschreven worden, geplaatst tegen de achtergrond van (de geschiedenis van) het huidige preventiebeleid. Een verdere analyse leverde een aantal denkrichtingen op die de basis kunnen vormen van toekomstig preventiebeleid gericht op het voorkomen van (gezondheidsschade door) het gebruik van uitgaansdrugs.

Resultaat

Het traject leverde een brochure op met daarin de weerslag van de strategische verkenning die resulteerde in vijf uitgewerkte denkrichtingen voor preventiebeleid. Deze bieden het Ministerie van VWS handvatten om het gezondheidsbeleid ten aanzien uitgaansdrugs de komende jaren een nieuwe impuls te geven.

Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015 - Denkrichtingen voor de preventie van (gezondheidsschade door) het gebruik van uitgaansdrugs onder jongeren en jongvolwassenen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u te maken met strategische vraagstukken waarvoor de oplossing niet meteen voor het oprapen ligt? Bij het Trimbos-instituut zien we vaak mogelijkheden om lastige vragen meer behapbaar te maken en de praktijk vooruit te helpen. We denken graag met u mee.