Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de dementiezorg?

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van het Ministerie van VWS om de kwaliteit van leven van mensen met dementie zo goed mogelijk te maken.

Vraag

Wat draagt bij aan goede dementiezorg?

Wat betekent de variatie in zorgaanbod, en met name de rol van kleinschaligheid, voor de benodigde inzet van verzorgend personeel? Hoe is het gesteld met het welbevinden van het verzorgend personeel, de betrokkenheid en tevredenheid van familieleden, de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven van de bewoners in de woonvoorzieningen? En welke trends doen zich hierin voor?

Aanpak

Het Ministerie van VWS (directie MEVA) heeft het Trimbos-instituut gevraagd een monitor op te zetten om deze vragen te kunnen beantwoorden. Elke twee jaar worden de personele inzet, arbeidstevredenheid en welzijn van verzorgend personeel, kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van bewoners bij ongeveer 140 woonvoorzieningen in kaart gebracht. Aanvullend worden elke meetronde specifieke thema's die uit onderzoek of praktijk belangrijk lijken, verder verkend, zoals de inzet van informele zorg of leiderschapstijl van zorgmanagers.

Resultaat

De Monitor Woonvormen Dementie biedt concrete aanknopingspunten om de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie verder te verbeteren. Zo zijn er tien factoren aan het licht gekomen die bijdragen aan goede dementiezorg, ongeacht of de zorg in een klein- of grootschalige setting wordt aangeboden. Ook biedt de Monitor inzicht in trends in de dementiezorg zoals het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen.