Persoonsgerichte zorg in de praktijk

Mensen met dementie erkennen en respecteren als mens en zorgen voor een vertrouwde omgeving. Dat is de kern van persoonsgerichte zorg.

Hoe helpt u uw personeel om deze benadering te omarmen? Hoe implementeert u een persoonsgerichte zorgvisie in uw organisatie? Bij verpleeghuis Molentocht en Westerhout en kleinschalig woonvorm Triton in Noord-Holland (onderdeel van De Zorgcirkel) deden ze goede ervaringen op met het trainingspakket dat het Trimbos-instituut ontwikkelde in nauwe samenwerking met Dementia Care Mapping (DCM) Nederland.

Vraag

Hoe helpen we onze medewerkers bij het maken van de cultuuromslag naar persoonsgerichte zorg?

Aanpak

Voor de medewerkers van de afdelingen voor mensen met dementie van Molentocht, Westerhout en Triton bleek het overstappen naar persoonsgerichte zorg veel meer impact te hebben dan van tevoren gedacht. De nieuwe aanpak had consequenties voor alle werkprocessen. Er kwam een bewustwordingsproces op gang: zijn de zorgleefplannen persoonlijk genoeg? Hoe gaan we om met prikkels voor bewoners? Welke invloed hebben acties van het personeel op de cliënten? De observaties van DCM Nederland speelde een belangrijke rol in deze bewustwording. Met het Trimbos-instituut en DCM Nederland werkte de medewerkers aan scholing en begeleiding van het personeel. Een avond met familie van cliënten zorgde voor veel herkenning en nieuwe energie door de bijdragen die familieleden kunnen leveren aan de persoonsgerichte zorg. Maar ook waren er bijeenkomsten met het management omdat persoonsgerichte zorg alleen kan slagen als deze zorgvisie door de hele organisatie gedragen wordt. Leidinggevenden kunnen een rolmodel zijn voor medewerkers en hebben een belangrijke rol in het levend houden van de visie.

De combinatie Trimbos-instituut en DCM Nederland gaf het verpleeghuis een koppeling met de wetenschap. Zorgcrikel wilde vanuit de inhoud werken in plaats van vanuit de structuur. De opgedane  kennis en expertise kan ook worden doorgegeven aan andere locaties van De Zorgcirkel en ook de thuiszorg. Met behulp van een voor- en nameting bracht het Trimbos-instituut in kaart wat het traject opleverde.

Resultaat

Ook de zorgmanagers zijn blij met de toegevoegde waarde die het project heeft opgebracht. In de teamszijn een paar medewerkers opgeleid om zelf observaties te kunnen doen van de bewoners en het contact met de zorgverleners. Dit draagt bij aan het levend houden van de persoonsgerichte zorg. Ook bij andere afdelingen binnen Molentocht en Westerhout, bijvoorbeeld voor bewoners met somatische problematiek, start men met de benadering. Persoonsgerichte zorg krijgt steeds verder vorm en er komt steeds meer draagvlak. Medewerkers zijn er heel erg mee bezig en ook de Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad zijn erg enthousiast. Voor iedereen binnen de locaties van Zorgcirkel is persoonsgerichte zorg een avontuur. En het is mooi te zien wat het voor bewoners op kan leveren.

Meer informatie over persoonsgerichte zorg

In ons thema dementiezorg vindt u meer informatie over persoonsgerichte zorg.

Opdrachtgever