Signaleren depressie

In zes lessen van 20-30 minuten leert u de kennis en vaardigheden die nodig zijn om depressieve klachten bij cliënten/patiënten te herkennen en adequate actie te ondernemen.

Met de online cursus "Signaleren depressie" leert u in zes lessen van elk 20-30 minuten de kennis en vaardigheden die nodig zijn om depressieve klachten, risico's en symptomen bij cliënten/patiënten te herkennen, die met hen te bespreken, en preventieve activiteiten te ondernemen in de nulde en eerste lijn. Bij ernstige depressieve klachten leidt u toe naar de huisarts.

De cursus is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met de GGD Hollands Midden en het Leids Universitair Medisch Centrum.
Door een groep van 60 beroepskrachten is de cursus gunstig beoordeeld. Ook blijkt uit een voor- en nameting dat deze cursisten de beoogde kennis en vaardigheden voldoende hebben aangeleerd.

Inhoud

Doel van de cursus is het leren signaleren van depressieve klachten en risico’s bij cliënten die om andere redenen ondersteuning ontvangen of in zorg zijn. In de cursus wordt gebruik gemaakt van een gevarieerd aanbod van oefeningen (quiz, vraag en antwoord, opdrachten aan de hand van filmfragmenten). Cursisten leren aan de hand van observaties bij een drietal (fictieve) cliënten de aard en de ernst van de klachten in te schatten en aan de hand daarvan suggesties te doen voor een vervolg op maat. Opties daarbij zijn bijvoorbeeld deelname aan welzijnsactiviteiten, deelname aan preventieve zorg, of gerichte klachtbehandeling bij de huisarts. Een opleiding op HBO-niveau is vereist.

U kunt de online cursus Signaleren depressie bestellen via de webwinkel.  

Professionals in de nulde- en eerstelijnszorg, zoals wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH) somatiek, maatschappelijk werkenden en ouderenadviseurs. Deze hulpverleners werken veelal met risicogroepen voor depressie, volwassenen en ouderen. 

Doel van de cursus is het leren signaleren van depressieve klachten en risico’s bij cliënten, dit bespreekbaar te maken met cliënten en hen te motiveren en door te verwijzen (als nodig) naar passende hulp en ondersteuning.

Duur
Zes lessen van elk 20-30 minuten. U kunt zelf bepalen wanneer u de lessen volgt.
Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd door: Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (3 pnt), door VSR voor verpleegkundig specialisten (3 pnt), door NVvPO (3 pnt) en Registerplein (3 pnt).
Prijs
€ 60,00
Trainer

Meer trainingen